نمونه قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارد مشارکت در ساخت
نمونه قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک با استفاده از آخرین نظرات کارشناسان خبره ملکی ارائه گردیده که امیدوارم مورد اسفاده موثر همکاران خوبم واقع گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد مشارکت در ساخت تاریخ قرارداد :
این قرارداد مشارکت در ساخت در 1 صفحه 6 ماده و سه نسخه فی مابین مالک و سازنده تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد را دارد و طرفین معامله در عین سلامت عقل و جسم خود را شرعا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آن می دانند.
ماده 1 – طرفین قرار داد :
مالک زمین : آقای ………… …………… فرزند …………. کد ملی ……………………………. شماره شناسنامه …………… صادره از …………. به نشانی : ………………………………………..
سرمایه گذار : آقای ……….. …………….. فرزند ………. کد ملی ………………………………. شماره شناسنامه ………………. صادره از ………….. به نشانی : ………………………………..
مشارکت در سرمایه گذاری جهت اخذ ،تمدید یا تغییر پروانه ساخت بر روی یک قطعه زمین ……. متری به شماره ثبتی ….. فرعی از …. اصلی …. بخش ….. به آدرس : ……………………………………………………….و ساخت ……………….. …………………………………………….. بر طبق زیربنای تعرفه شده در پروانه ساخت و در نهایت فروش واحدها و تقسیم منافع بر اساس توافق مندرج در این قرارداد.
ماده 3 – مدت زمان اجرای قرارداد :
الف – مدت تکمیل عملیات مقدماتی،فنی و اجرای کامل پروژه و تحویل آن به مالک یا خریدار …. ماه پس از مبایعه نامه رسمی بابت سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک به سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد می باشد. و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. چنانچه سرمایه گذار به هر دلیل در مدت زمان تعیین شده نتواند پروژه را به مرحله تحویل برساند به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ ………………………. ریال به عنوان ضرر و زیان در حق مالک پرداخت نموده و رسید کتبی دریافت نماید.
ب – چنانچه از تاریخ مبایعه نامه سه دانگ ملک 4 ماه بگذرد و در این مدت سرمایه گذار هیچگونه پیرشفت فیزیکی در اجرای پروژه را تحت نظارت مهندسین ناظر و شهرداری ثبت ننماید این معامله فسخ گردیده و سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد علاوه بر اینکه موظف و مکلف است که ملک را به مالک برگرداند و مبایعه نامه فسخ شود، بعنوان ضرر و زیان ملکف و موظف به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال در حق مالک است و هیچ اعتراضی از وی در مراجع قانونی و قضایی قابل استماع نمی باشد.
ماده 4 – تعهدات طرفین :
تعهدات مالک یا طرف اول قرارداد :
الف – مالک یا همان طرف اول قرارداد موظف است ملک تعرفه شده در این برگه را ظرف مدت کمتر از سی روز از امضای این قرارداد در اختیار سرمایه گذار قراداده و هرگونه همکاری لازم جهت اخذ،تمدید یا تغییر پروانه بر اساس ضوابط شهرداری منطقه را با ایشان بنماید.
ب – پرداخت تمامی عوارض قانونی و بدهی های احتمالی ملک تعرفه شده در این برگه بعهده مالک بوده و وی موظف است ظرف مدت کمتر از سی روز این کار را انجام داده و مدارک مثبته را تحویل سرمایه گذار نماید.
ج – مالک موظف است ظرف مدت کمتر از سی روز از انعقاد این قرارداد وکالت نامه کاری محضری در حق سرمایه گذار جهت پیشبرد امور اداری و فنی طرح تنظیم نموده و تحویل وی نماید.
د- مالک موظف است پس از اتمام و تحویل پروژه بر طبق توافق صورت گرفته فی مابین …. درصد از ابنیه ساخته شده را که شامل …. واحد ……… به مساحت ……….. مترمربع همراه با پارکینگ و مشاعات و ……. باب مغازه به مساحت …. مترمربع را با پارکینگ و مشاعات بنام سرمایه گذار انتقال دهد تا وی از منافع آن بهره مند گردد. در صورت امتناع مالک ، سرمایه گذار می تواند به استناد همین برگه دادخواست الزام به تنظیم سند و انتقال رسمی آن را در مراجع قضایی ارائه نماید.
تعهدات سرمایه گذار یا طرف دوم قرارداد :
الف – سرمایه گذار موظف است کلیه هزینه های ناشی از مقدمات و اجرای این پروژه از قبیل : مشاوره فنی – هزینه های نظارت – هزینه های محوطه سازی و گود برداری و نصب کلیه تاسیسات مورد نیاز پروژه را از ابتدا تا انتهای پروژه با قید فوریت پرداخت نماید تا اجرای پروژه با تاخیر مواجه نشود.کلیه پرداخت ها بایستی با اطلاع و تایید کتبی طرف دوم قرارداد صورت گیرد و هرگونه ناهماهنگی در این مورد که منجر به افزایش هزینه ها یا تاخیر زمانی در اجرای پروژه گردد چنانچه بدون اطلاع و تایید کتبی مالک باشد بعهده سرمایه گذار است و بایستی جوابگو بوده و خسارات احتمالی را جبران نماید.
ب – مدیریت اجرای پروژه ، عقد قرارداد با پیمانکار جهت اجرای هرکدام از مراحل پروژه ، اجاد هماهنگی در اجرای دقیق و صحیح پروژه بر اساس ضوابط و استانداردهای سازمان نظام مهندسی استان گیلان بر بعهده هر دو طرف قرارداد بوده در تمامی مراحل سرمایه گذار موظف به هماهنگی و اخذ تایید کتبی مالک خواهد بود.
ج – کلیه هزینه های بالاسری از قبیل بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه حوادث، بیمه تامین اجتماعی کارگران و مهندسین شاغل در طرح و سایر عوارض و کسورات قانونی پروژه بر عهده سرمایه گذار است . وی پس از هزینه کرد موظف است فاکتور رسمی همه این موارد را ضمیمه لیست هزینه های کلی پروژه نموده و از مالک تایید کتبی اخذ نماید.
د – سرمایه گذار موظف و مکلف است قبل از اجرای مرحله نازک کاری پروژه از قبیل : تعیین جنس و رنگ کاشی و سرامیک و کابینت و شیرآلات و باقی ملزومات با مالک مشورت نموده و رضایت کتبی وی را جلب نماید در غیر اینصورت مابه التفاوت ارزش اجناس و ملزومات استفاده شده را با آنچه مالک انتخاب کرده بایسیتی بپردازد.
و – بنابرتوافق طرفین سازنده موظف است که مبلغ ………………………………… ریال معادل بابت تعهدات نقدی این معامله به مالک بپردازد که برای اینکار یک فقره چک بشماره …………………. بانک ……… به مبلغ ………………………… ریال در وجه ……………………. صادر و تحویل طرف اول قرارداد گردید که در موعد مقرر قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم وصول چک توسط مالک این قرارداد فسخ گردیده و مالک حق مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ چک را خواهد داشت .
ه – بابت ضمانت انتقال سه دانگ سند زمین به نام سرمایه گذار یک فقره چک بشماره ……………………. بانک ……….. به مبلغ …………………………… در وجه مالک سند صادر و تحویل ایشان گردید که چنانچه به هر علت پروژه به مرحله انجام نرسد بعنوان وجه الضمان برگشت سه دانگ سند بنام مالک ، تلقی گردیده و قابل وصول است.
ی – چنانچه به هر علت پروژه به اتمام نرسد و تحویل مالک نگردد سرمایه گذار موظف است که با حضور در دفترخانه رسمی سه دانگ از سند شماره ……….. شماره سریال …………… را که بابت اجرای همین پروژه بنام وی شده بود را به ایشان انتقال دهد و در صورت امتناع به استناد همین توافق نامه مالک میتواند دادخواست الزام به انتقال سند را در مراجع قضایی ارائه نموده و سرمایه گذار حق هرگونه اعتراض و ادعایی را با امضای ذیل این برگه از خود سلب می نماید.
نمونه قرارد مشارکت در ساخت
ماده 5 – تعهدات مشترک دو طرف :
الف – هیچکدام از طرفین حق گرفتن وام بر روی سه دانگ از ملک تعرفه شده در این برگه را نخواهند داشت . و چنانچه وامی دریافت کنند کنند تخطی از مفاد این قرارداد تلقی شده و قرارداد فسخ است و طرف وام گیرنده بایستی کلیه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تکمیل و تحویل پروژه را بر طبق نظر کارشناسان فنی و قضایی بپردازد.
ب – با توجه به توافق شفاهی صورت گرفته بین طرفین قرارداد نحوه تقسیم ابنیه ساخته شده در نهایت بدین ترتیب خواهد بود:
طبقات …………………………………………. به انضمام پارکینگ و کلیه متعلقات و مشاعاتشان و همچنین یک باب مغازه به مساحت ……. مترمربع با پارکینگ و مشاعاتش به طرف اول قرارداد آقای ………………………….. واگذار می گردد.
طبقات …………………………………………. به انضمام پارکینگ و کلیه متعلقات و مشاعاتشان و همچنین یک باب مغازه به مساحت …….. مترمربع با پارکینگ و مشاعاتش به طرف دوم قرارداد آقای ………………. ….. واگذار می گردد.
ماده 6 – تعیین مجری :
بر طبق توافق بعمل آمده کلیه مراحل مقدماتی ، اجرایی و تکمیلی پروژه از قبیل : تشکیل پرونده در شهرداری – تمدید یا تغییر پروانه ساخت – تنظیم سند ملک بصورت مشاع – تهیه نقشه های معماری و مهندسی – خاک برداری – خرید مصالح – اجرای فوندانسیون و اسکلت سازه – سفت کاری و نازک کاری ساختمان تا مرحله تکمیل – اخذ پایان کار – صدور سند تک برگ برای هر واحد و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن بعهده سرمایه گذار یا طرف دوم قرارداد بوده و ایشان موظف و مکلف است در کلیه مراحل با مالک مشورت نموده و تایید کتبی وی را اخذ نماید. همچنین کلیه هزینه های قانونی طرح از قبیل مالیات ، دارایی ، هزینه تفکیک و صدور سند و غیره بعهده سرمایه گذار می باشد. ایشان مکلف است پس از پرداخت هزینه ها ، فاکتور یا رسید های مربوطه را به امضای مالک برساند.
ماده 7 – حوادث غیر مترقبه :
الف – اگر در زمان اجرا و تکمیل پروژه حوادث غیر مترقبه از قبیل : سیل ، آتش سوزی غیر عمد به تشخیص کارشناسان ذیصلاح ، جنگ ، زلزله و ممنوعیت های حاکمیتی برای اجرا رخ دهد که در انجام کار وقفه ایجاد نماید یا کلا اجرای آن را غیر ممکن نماید مجری طرح مشمول پرداخت خسارت و ضرر و زیان نخواهد بود و در این مورد خاص مالک حق هیچگونه اقامه دعوی و اعتراض نخواهد داشت و صرفا سرمایه گذار موظف است ملک را بنام مالک برگرداند.
ب – در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به ورشکستگی ،محجوریت یا فوت یکی از طرفین قرارداد یا هر دوطرف قرارداد گردد ، مسئولیت اجرا و اتمام پروژه بدون کم و کاست یا تغییر به عهده وراث ، قیم ، وکیل یا مدیر تسویه وی خواهد بود و تمامی تعهدات این قرارداد به همان ترتیت ذکر شده موثر و لازم الاجراست.
ماده 8 – تخریب و تخلیه اولیه ملک :
کلیه عواید ناشی از تخریب و برداشت و فروش نوخاله های ساختمانی و مصالح موجود در ملک قبل از آغاز پروژه متعلق به مالک است و سرمایه گذار حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
ماده 9 – افزایش قیمت و تورم :
هرگونه نوسانات در هزینه ها ، نرخ مصالح و سایر موارد هزینه کرد که بدلیل تورم و یا هر علت دیگری رخ دهد نباید خللی در اجرای پروژه ایجاد نماید و سرمایه گذار موظف و مکلف به پیشبرد کار است.
نمونه قرارد مشارکت در ساخت
ماده 10 – حل اختلاف :
چنانچه در اظهارات و تعهدات طرفین قرارداد خلاف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و باید کلیه خسارات وارده به طرف مقابل را بر طبق نظر کارشناسان فنی و رسمی جبران نماید.کلیه مفاد این قرارداد در حضور شاهدین برای طرفین قرائت و تفهیم شد و بنابراین ضمن عقد خارج لازم صیغه مشارکت ایجابا و قبولا جاری شد و قبض و اقباض نیز صورت گرفت. اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده است و هیچکدام از طرفین مشارکت کننده حق نکول بر هیچیک از مفاد این قرارداد را ندارد. نکول کننده ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
این قرارداد با توجه به مفاد 10 و 190 قانون مدنی و رعایت ترتیبات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت عقل و جسم و با اراده موثر طرفین قرارداد منعقد گردیده است.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرا و اتمام مراحل این قرارداد و مبایعه نامه شماره ……………. مورخ ………………. در بنگاه ……………….. به هیات داوری مرضی الطرفین به شرح اسامی زیر ارجاع داده خواهد شد و تصمیم هیات در مرحله اول برای طرفین لازم الاجراست .
داور اول : داور دوم : داور سوم :
اسم ،امضا و اثر انگشت مالک ( طرف اول قرارداد )

اسم ، امضا و اثر انگشت سرمایه گذار ( طرف دوم قرارداد )
مشاور املاک نویسنده مبایعه نامه سه دانگ ملک
مشارکت در ساخت

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب

دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس

دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس
دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس

آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

ایران و جهان  محدوده فعالیت ماست