قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک

مشارکت در ساخت

 قرارد مشارکت در ساخت

نمونه قرارد مشارکت در ساخت جهت استفاده مشاورین املاک با توجه به آخرین نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان خبره ملکی

بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد مشارکت در ساخت تاریخ قرارداد :
این قرارداد مشارکت در ساخت در 1 صفحه 6 ماده و سه نسخه فی مابین مالک و سازنده تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد را دارد و طرفین معامله در عین سلامت عقل و جسم خود را شرعا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آن می دانند.
ماده 1 – طرفین قرار داد :
مالک زمین : آقای ………… …………… فرزند …………. کد ملی ……………………………. شماره شناسنامه …………… صادره از …………. به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………………..
سرمایه گذار : آقای ……….. …………….. فرزند ………. کد ملی ………………………………. شماره شناسنامه ………………. صادره از ………….. به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………………….
ماده 2 – موضوع قرارداد :
مشارکت در سرمایه گذاری جهت اخذ ،تمدید یا تغییر پروانه ساخت بر روی یک قطعه زمین ……. متری به شماره ثبتی ….. فرعی از …. اصلی …. بخش ….. به آدرس : ……………………………………………………….و ساخت ……………….. …………………………………………….. بر طبق زیربنای تعرفه شده در پروانه ساخت و در نهایت فروش واحدها و تقسیم منافع بر اساس توافق مندرج در این قرارداد.
ماده 3 – مدت زمان اجرای قرارداد :
الف – مدت تکمیل عملیات مقدماتی،فنی و اجرای کامل پروژه و تحویل آن به مالک یا خریدار …. ماه پس از مبایعه نامه رسمی بابت سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک به سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد می باشد. و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. چنانچه سرمایه گذار به هر دلیل در مدت زمان تعیین شده نتواند پروژه را به مرحله تحویل برساند به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ ………………………. ریال به عنوان ضرر و زیان در حق مالک پرداخت نموده و رسید کتبی دریافت نماید.
ب – چنانچه از تاریخ مبایعه نامه سه دانگ ملک 4 ماه بگذرد و در این مدت سرمایه گذار هیچگونه پیرشفت فیزیکی در اجرای پروژه را تحت نظارت مهندسین ناظر و شهرداری ثبت ننماید این معامله فسخ گردیده و سرمایه گذار یا همان طرف دوم قرارداد علاوه بر اینکه موظف و مکلف است که ملک را به مالک برگرداند و مبایعه نامه فسخ شود، بعنوان ضرر و زیان ملکف و موظف به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال در حق مالک است و هیچ اعتراضی از وی در مراجع قانونی و قضایی قابل استماع نمی باشد.

مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
close vindow

کارشناسان مجرب

دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس

دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس
دپارتمان دیجیتال املاک سرزمین پارس

آماده پاسخگویی به سوالات ملکی شما هستند

 32112642 – 013

ایران و جهان  محدوده فعالیت ماست